Spring naar inhoud
Contact

Wet verbetering functioneren Verenigingen van eigenaars

Datum
Leestijd
3 minuten
door
Monique Tieben
Op 1 januari 2018 is de “Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars” in werking getreden. Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat er structureel en volgens een meerjaren onderhoudsplan geld wordt gereserveerd voor het onderhoud van appartementencomplexen. Daarnaast is er duidelijkheid geschapen over de gevolgen van leningen die een VvE aangaat.

Waarom betere regels voor de financiering van onderhoudskosten van appartementengebouwen?

In Nederland zijn ruim 2 miljoen appartementsrechten, waarvan ongeveer 1,2 miljoen voor woningen. Zo’n 125.000 verenigingen voeren het beheer over een appartementencomplex met daarin tenminste één appartement met een woonbestemming.

Veel van die gebouwen staan er inmiddels tientallen jaren en hebben onderhoud nodig of moeten grondig gerenoveerd worden. Lang niet bij alle gebouwen is voldoende geld gereserveerd voor het onderhoud. Pas sinds 2005 is het reservefonds wettelijk verplicht. Op grond van het  modelreglement voor splitsing in appartementsrechten uit 2006 is een VvE sindsdien verplicht een plan op te stellen voor het onderhoud, herstel en vernieuwing over meerdere jaren.     

Voor gebouwen die zijn gesplitst voor die datum geldt deze verplichting niet. Voor gebouwen waarvoor de verplichting wel gold was niet duidelijk hoeveel er precies gereserveerd moest worden en op basis van welke normen.

Hierdoor is zelfs bij de gebouwen die recenter zijn gesplitst lang niet altijd voldoende geld in het reservefonds aanwezig om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Meerjaren onderhoudsplan VvE

Al met al raakte de wetgever ervan overtuigd dat er betere regels moesten komen rondom de financiering van onderhoudskosten van appartementengebouwen.

Sinds de invoering van de ‘Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’ zijn VvE’s verplicht een onderhoudsplan voor tien jaar te hebben, dat niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Als er een plan ontbreekt, dient een VvE ieder jaar tenminste 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren.

Leningen in de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

De afgelopen jaren gingen enkele VvE’s leningen aan, aangezien er toch iets aan het onderhoud moest gebeuren Echter in de praktijk was onzekerheid of dit wel was toegestaan. Hierdoor durfde niet elke VvE dit aan of leende men niet meer dan het  hoognodige. De rest van het onderhoud bleef achterwege.

In de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ is vastgelegd dat VvE’s geld mogen lenen, tenzij in het reglement anders is bepaald. In veel gevallen zal het reglement aangepast moeten worden. Het is aan te raden in het reglement vast te leggen dat er een versterkte meerderheid van stemmen nodig is om een besluit tot het aangaan van een lening te nemen. Als de juiste procedure is gevolgd, wordt iedere eigenaar verbonden en aansprakelijk voor de schuld naar verhouding van zijn aandeel. Als bij de verkoop en levering een correcte opgave wordt gedaan van de schuld wordt de verkoper vanzelf  ontslagen uit zijn aansprakelijkheid voor deze schuld en gaat de aansprakelijkheid over naar de nieuwe eigenaar.

Laat uw reglement goed nalezen  voordat u uw vereniging schulden aan laat gaan! De vastgoed notarissen/advocaten van PlasBossinade kunnen u hierbij helpen.