Spring naar inhoud
Contact

BV oprichten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met eigen rechten en plichten. Het kapitaal van de BV is verdeeld in aandelen, die worden gehouden door één of meerdere aandeelhouders. Kort gezegd hebben de aandeelhouders het financieel voor het zeggen, terwijl de bestuurder van de BV de dagelijkse leiding voor zijn rekening neemt.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)

Beperkte aansprakelijkheid

De BV biedt bescherming aan de bestuurder(s) van de vennootschap, wanneer de bestuurder(s):

 • tijdig de jaarrekening deponeert;
 • geen andere activiteiten verricht dan de activiteiten toegestaan door de doelomschrijving;
 • in geval van betalingsonmacht daarvan direct melding maakt bij de belastingdienst;
 • zich als een goed bestuurder gedraagt; en
 • geen verplichtingen aangaat die de vennootschap niet na kan komen.

Kapitaal

De aandeelhouders houden de aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Aan deze aandelen kunnen verschillende rechten verbonden zijn. Hierbij is de meest voorkomende situatie dat aan de aandelen zowel winstrechten (het recht op dividend) als zeggenschapsrechten (stemrechten) zijn verbonden.

Bij kleinere BV's is de bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder, bij grotere ondernemingen is dit niet altijd het geval.

Wanneer de aandeelhouder tevens bestuurder van de BV is, is het heel belangrijk dat een strikte scheiding gemaakt wordt in welke hoedanigheid hij op zal treden. Het bestuur van de BV dient het vennootschapsrechtelijke belang te dienen, terwijl de aandeelhouder in beginsel zijn eigen financiële situatie wenst te dienen.

Flex-BV

Sinds de invoering van het nieuwe BV-recht (flex-BV) is de wettelijke regeling betreffende de BV flexibeler geworden en is het financieel makkelijker geworden om een BV op te richten. Bij de oprichting van een BV hoeft geen verplicht minimumkapitaal gestort te worden. Een BV kan  worden opgericht met een aandelenkapitaal van € 0,01.

De nieuwe regels betreffende het BV-recht zijn gericht op het vermogen dat uit de BV gaat.

Wanneer (een gedeelte van) het vermogen de BV verlaat, dient een zogenaamde uitkeringstest gedaan te worden. Als er bijvoorbeeld sprake is van een dividenduitkering neemt de algemene vergadering (van aandeelhouders) hiertoe een besluit. Dit besluit kan pas uitgevoerd worden nadat het bestuur dit besluit heeft goedgekeurd.

Het bestuur moet beoordelen of de BV na het doen van de dividenduitkering verder kan gaan met het voldoen van haar verplichtingen. Wanneer een bestuurder weet of behoort te weten dat de BV door het doen van de uitkering niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is deze bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort. Dit terwijl de aandeelhouders hooguit het bedrag van de uitkering terug moeten betalen. Hierbij zal gedurende een periode van ten minste één dan wel anderhalf jaar vooruit gekeken moeten worden.

Oprichting BV

Wanneer u een BV op wenst te richten is het verstandig om u hierover nader te laten informeren door een (kandidaat-)notaris. In zo’n gesprek komen  in ieder geval de volgende punten naar voren:

 • doel van de vennootschap (Gaat de BV beheers-/holding activiteiten verrichten of feitelijke werkactiviteiten?);
 • naam van de vennootschap;
 • waar de vennootschap haar statutair zetel heeft. Dit is de "woonplaats" van de BV en kan relevant zijn in procedures maar ook bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen;
 • waar de vennootschap feitelijk gevestigd zal zijn, derhalve het adres van de BV;
 • wat het aandelenkapitaal dient te worden bij de oprichting van de BV en hoe dit volgestort wordt (contant of middels een inbreng van bijvoorbeeld een onderneming);
 • wie aandeelhouder/aandeelhouders en wie bestuurder(s) van de BV worden;
 • of er bijzondere aandelen moeten komen. Hierbij valt te denken aan stemrechtloze dan wel winstrechtloze aandelen maar ook (cumulatief) preferente aandelen, letter-aandelen, etcetera;
 • of er vanaf de oprichting een toezichthoudend orgaan (Raad van Commissarissen) aangesteld wordt of dat dit wellicht in de toekomst gewenst is en die mogelijkheid daarom alvast in de statuten opgenomen moet worden.

Verder kunnen wij u informeren over bijzondere regels waar BV's die bepaalde activiteiten gaan verrichten aan verbonden zullen zijn. Denk aan vennootschappen die werkzaam zijn op het terrein van de zorg. De regelgeving van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) kan op dergelijke activiteiten van toepassing zijn. PlasBossinade beschikt over ruime kennis en ervaring om op dit terrein te adviseren.

Mocht u meer informatie wensen over het oprichten van een BV en/of over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met de notarissen van PlasBossinade.

Aandachtspunten BV

 • Op een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die als werknemer werkzaamheden voor de eigen BV verricht, is de gebruikelijk loonregeling van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat men voor de loonheffing geacht wordt een loon van ten minste € 45.000,00 (2018) te ontvangen. Dit loon wordt belast. In bepaalde situaties kan dit gebruikelijke loon evenwel op een hoger bedrag vastgesteld worden.
 • Wanneer men via een BV onderneemt, komt men niet meer in aanmerking voor de fiscale faciliteiten van zelfstandigen in de inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de startersfaciliteiten.
 • Groot voordeel ten opzichte van de eenmanszaak/ZZP-status is dat de BV een beperkte aansprakelijkheid met zich meebrengt, terwijl de ondernemer middels een eenmanszaak in privé aansprakelijk is.