Spring naar inhoud
Contact

Veelgestelde vragen

Aanbestedingsrecht

Uitsluitingscriteria zijn criteria waarmee een aanbestedende dienst onder andere de integriteit van een onderneming kan controleren. Een aanbestedende dienst kan uitsluitingscriteria opnemen in het aanbestedingsdocument.

De Aanbestedingswet kent dwingende en facultatieve uitsluitingscriteria. Dwingende uitsluitingscriteria zijn altijd van toepassing op een aanbesteding en zijn terug te vinden in artikel 2.86 Aanbestedingswet. De facultatieve uitsluitingscriteria kan een aanbestedende dienst zelf van toepassing verklaren, zie artikel 2.87 Aanbestedingswet.

Een aanbestedende dienst kan ook aanvullende uitsluitingscriteria opleggen, mits zij dit voldoende duidelijk heeft omschreven in de aanbestedingsstukken.

Op grond van artikel 2.130 van de Aanbestedingswet (hierna: Aanbestedingswet) moet de mededeling van de gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst aan de inschrijvers de relevante redenen voor die beslissing bevatten. Onder relevante redenen wordt in ieder geval verstaan de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede de naam van de begunstigde.

De volgende elementen moeten volgens de parlementaire geschiedenis in de motivering zijn opgenomen:

  • de bekendmaking van de eindscores van de betreffende afgewezen inschrijver(s) en van de winnende inschrijver;
  • de scores van de afgewezen inschrijver(s) op specifieke kenmerken en de reden(en) waarom op dat specifieke kenmerk eventueel niet de maximumscore is toegekend.
    Uit een aantal uitspraken blijkt dat het enkel overleggen van een puntentabel waaruit de gescoorde punten zouden blijken, onvoldoende is om aan de motiveringseisen uit artikel 2:130 Aanbestedingswet te voldoen.
    Zie voor meer informatie over het motiveringsbeginsel in het aanbestedingsrecht de blogs van Rima Jengibarjan van 14 november 2017 en 18 januari 2018.
bekijk alle vragen

Bouw voor opdrachtgevers

Naast de omgevingsvergunning gaat u ook contracten sluiten met een aannemer en wellicht ook met een architect en/of constructeur. Onze ervaring is dat het daarbij regelmatig mis gaat of dat met specifieke situaties onvoldoende rekening is gehouden. Roep daarom advies is van een juridisch specialist.

Juridisch kan dat, door (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of opzegging. De gevolgen hiervan kunnen echter heel verschillend uitpakken en in het slechtste geval tot hoge extra kosten leiden.

bekijk alle vragen

Bouw voor aannemers

Wanneer de afgesproken betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever rente verschuldigd. Het is verstandig om de opdrachtgever aan te manen tot betaling. Duurt het desondanks te lang, dan is een goede (juridische) incassobrief vaak een verstandige vervolgstap.

Binnen redelijke grenzen mag de opdrachtgever van u verwachten dat niet al te ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Om discussies achteraf te voorkomen doet u er wel goed aan om de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) te informeren over de financiële gevolgen daarvan. Wanneer één en ander leidt tot een langere bouwtijd moet u de opdrachtgever zeker informeren.

bekijk alle vragen

Contracten

Een contract verschaft houvast en duidelijkheid. U heeft iets om op terug te vallen als de ander een afspraak niet nakomt. Het heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Als de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, is het moeilijk of zelfs onmogelijk om uw gelijk aan te tonen.

Uitgangspunt is dat onderhandelingen mogen worden afgebroken. Als de andere partij er van uit mocht gaan dat de overeenkomst tot stand zou komen, kan dit echter anders zijn. Hierbij speelt een rol of er al dan niet overeenstemming is over bepaalde essentiële punten en of er bijzondere voorbehouden gelden.

bekijk alle vragen

Overnames

In de eerste plaats is van belang dat u de waarde van uw onderneming kent en de vraagprijs heeft bepaald. Ook is van belang dat u alle door een koper waarschijnlijk gewenste informatie beschikbaar heeft en mogelijke problemen (bijvoorbeeld milieuvervuiling of geschillen) goed in beeld heeft. Vervolgens kunt u potentiele geïnteresseerden benaderen. Aan de hand van een zogenaamd informatiememorandum ("IM") kunnen zij een bod uitbrengen. Het IM is een soort verkoopbrochure van uw onderneming. Het is belangrijk dat  de partij die vertrouwelijke informatie ontvangt verplicht is tot geheimhouding. Daartoe is het raadzaam om een geheimhoudingsverklaring (ook wel Non-Disclosure Agreement of NDA) te laten ondertekenen.

Bij de verkoop van de onderneming is er - minder voorkomende alternatieven daargelaten - de keuze tussen het verkopen van de afzonderlijke activa en eventueel passiva (de bezittingen en schulden) van de onderneming of het verkopen van de aandelen in de vennootschap. De keuze is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming, maar ook van de eventuele aanwezigheid van bepaalde risico's en fiscale aspecten. Ook de kopende partij kan een voorkeur voor een bepaalde variant hebben.

bekijk alle vragen

Ondernemingsrecht

Welke rechtsvorm het beste bij u past, hangt af van uw specifieke situatie en wensen. Als startende kleine zelfstandige zult u om fiscale redenen vaak eerst uw onderneming in een eenmanszaak willen drijven. Aan de andere kant bent u met een eenmanszaak wel met uw privé-vermogen aansprakelijk voor schulden. Bij rechtspersonen, zoals een BV, is sprake van een zelfstandige entiteit met een afgescheiden vermogen en bent u alleen in uitzonderlijke gevallen in privé aansprakelijk.

Een BV wordt opgericht via de notaris. De notaris stelt de akte van oprichting op met daarin de statuten. De notaris zorgt ervoor dat de BV wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voorheen golden allerlei oprichtingsformaliteiten die tegenwoordig niet meer gelden, zoals het storten van een minimumkapitaal van € 18.000 en het verkrijgen van een ministeriele verklaring van geen bezwaar. Oprichting is daarmee een stuk gemakkelijker geworden.

bekijk alle vragen

Sport

De meest voorkomende organisatievorm in de sport is de vereniging (met volledige of beperkte rechtspersoonlijkheid). Met inachtneming van de interne regels van de vereniging (statuten en/of huishoudelijk reglement) hebben de leden het uiteindelijk voor het zeggen. Ook stichtingen en besloten vennootschappen (BV) komen voor. Zo is FC Groningen een BV. Vaak wordt ook in het reglement van de betreffende sportbond voorgeschreven wat de organisatievorm van de aangesloten club moet zijn.

Dat kan. In geval van een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid zijn bestuursleden in beginsel naast de vereniging persoonlijk aansprakelijk. Bij een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid niet, tenzij hen onbehoorlijk bestuur kan worden verweten. Vooral gevaarlijk is het wanneer de bestuurder –van welke rechtspersoon dan ook (vereniging, stichting, BV)- verplichtingen namens de club aangaat wanneer hij of zij weet of behoort te weten dat de club die verplichtingen niet kan nakomen.

bekijk alle vragen

Bedrijfsadvisering

Bij deze methode wordt de waarde van een onderneming bepaald op basis van toekomstige kasstromen. Uitgegaan wordt van het in de toekomst verwachte resultaat, maar dan op kasbasis. Hierbij wordt rekening gehouden met investeringen, vandaar netto kasstromen. Deze netto kasstromen worden gekapitaliseerd, vandaar netto contant.

Dat kan op drie manieren. Er kan uitgegaan worden van het vermogen volgens de jaarrekening. Ook kan uitgegaan worden van het genormaliseerde resultaat. De derde optie is de toekomstige kasstromen. Hiermee wordt bedoeld het resultaat op kasbasis, gecorrigeerd voor investeringen.

bekijk alle vragen

Faillissementen

Het faillissement is een beslag op alle bezittingen van de gefailleerde (onderneming). Dit algemene beslag treedt automatisch in bij het uitspreken van het faillissementsvonnis. De gefailleerde heeft vanaf dan geen vrije beschikking meer over zijn/haar bezittingen. Beslagen die voor het faillissement zijn gelegd vervallen automatisch.

De boedel bestaat uit alle bezittingen van de gefailleerde aan het begin van het faillissement en alles wat er na die datum tot aan het einde van het faillissement wordt verkregen.

bekijk alle vragen