Spring naar inhoud
Contact

Contracten

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over contracten.

Een contract verschaft houvast en duidelijkheid. U heeft iets om op terug te vallen als de ander een afspraak niet nakomt. Het heeft dus een belangrijke bewijsfunctie. Als de afspraken alleen mondeling zijn gemaakt, is het moeilijk of zelfs onmogelijk om uw gelijk aan te tonen.

Uitgangspunt is dat onderhandelingen mogen worden afgebroken. Als de andere partij er van uit mocht gaan dat de overeenkomst tot stand zou komen, kan dit echter anders zijn. Hierbij speelt een rol of er al dan niet overeenstemming is over bepaalde essentiële punten en of er bijzondere voorbehouden gelden.

Er zijn onderwerpen die door de wet worden voorgeschreven en waarvan niet kan worden afgeweken. Dit heet dwingend recht. Als een afspraak in strijd is met dwingend recht, dan is deze niet geldig. Dit komt bijvoorbeeld veel voor in het arbeidsrecht en het huurrecht, maar ook in het consumentenrecht en bij handelsrelaties met agenten.

In algemene voorwaarden legt u vast welke regels standaard gelden bij de afspraken met uw klanten/afnemers, leveranciers of opdrachtgevers. U hoeft deze dan niet telkens in een aparte overeenkomst vast te leggen of uit te onderhandelen. Uiteraard kan ook uw contractspartij eigen algemene voorwaarden hanteren en kan hij uw algemene voorwaarden afwijzen. Hoewel het niet vaak gebeurt, kan over de inhoud van algemene voorwaarden onderhandeld worden en kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden.

Algemene voorwaarden gelden als u die door een verwijzing van toepassing heeft verklaard en er geen uitdrukkelijke afwijzing door de andere partij heeft plaatsgevonden. In de meeste gevallen moet u de ander ook een redelijke mogelijkheid hebben geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld door ze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst te overhandigen of door ze met de offerte mee te sturen, maar er zijn meer mogelijkheden. De sanctie op het nalaten van het bieden van een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen kan zijn dat de rechter deze geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaart.

In het algemeen geldt dan dat wie het eerst komt, het eerst maalt. De algemene voorwaarden die het eerst toepasselijk zijn verklaard, zullen normaal gesproken gelden. Dit is anders als de andere partij de voorwaarden uitdrukkelijk afwijst. In zulke gevallen zullen de partijen vaak in onderhandeling treden over de algemene voorwaarden.

Het kan bij handelsrelaties gaan om een zogenaamde duurovereenkomst. Daarbij is opzegging in beginsel mogelijk, maar kunnen wel aanvullende vereisten gelden, zoals een voldoende zwaarwegende opzeggingsgrond, het in acht moeten nemen van een opzegtermijn of zelfs de verplichting om schadevergoeding te betalen.

Het is vaste rechtspraak dat een contractuele boete niet snel door een rechter wordt verlaagd (gematigd). Overtreding van een boetebeding kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Vooral bij dagelijks verbeurde boetes kan het boetebedrag aanzienlijk oplopen, met alle gevolgen van dien. Het is daarom in alle gevallen belangrijk om goed stil te staan bij de omvang en de hoogte van de boete in een voorgestelde boetebepaling, voordat u hiermee akkoord gaat. Ook is van belang of de boete automatisch wordt verbeurd of pas na een (schriftelijke) waarschuwing.

Uitgangspunt is wat de partijen bij het maken van de afspraak bedoelden en wat zij van elkaar mochten verwachten (de zogenaamde Haviltex-norm). De formulering van de contractsbepaling zelf is daarbij onder andere van belang. In bepaalde gevallen (vooral als sprake is van professionele partijen en juridische advisering) kan de exacte formulering zelfs beslissend zijn voor de uitleg van de afspraak, zelfs als een partij iets anders had bedoeld (de taalkundige uitleg).

In eerste instantie is het de vraag of partijen in het contract een bevoegde rechter en toepasselijk recht hebben aangewezen. Is dat niet het geval, dan moet de vraag worden beantwoord aan de hand van (internationale) verdragen. Voor bepaalde onderwerpen kunnen in een land verplichte (dwingendrechtelijke) bepalingen gelden, zoals bij arbeidsrecht en agentuur.