Spring naar inhoud
Contact

Bedrijfsadvisering

Onderstaand een aantal veelgestelde juridische vragen en antwoorden over bedrijfsadvisering.

Bij deze methode wordt de waarde van een onderneming bepaald op basis van toekomstige kasstromen. Uitgegaan wordt van het in de toekomst verwachte resultaat, maar dan op kasbasis. Hierbij wordt rekening gehouden met investeringen, vandaar netto kasstromen. Deze netto kasstromen worden gekapitaliseerd, vandaar netto contant.

Dat kan op drie manieren. Er kan uitgegaan worden van het vermogen volgens de jaarrekening. Ook kan uitgegaan worden van het genormaliseerde resultaat. De derde optie is de toekomstige kasstromen. Hiermee wordt bedoeld het resultaat op kasbasis, gecorrigeerd voor investeringen.

Zo zien velen dat wel. Maar het moet wel zo zijn dat de waarde zoals blijkt uit de jaarrekening niet representatief is voor de potentie van de onderneming. Een belangrijk deel van de waarde ligt dan in de toekomst besloten.

De kunst is om met cijfers een verhaal te vertellen. Daarvoor is nodig dat financiële ontwikkelingen geduid worden. Zij moeten geplaatst worden in de context van het beleid en de ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast moet bij de wijze van presenteren van cijferoverzichten veel meer rekening gehouden worden met de werking van ons brein.

Als een bestuurder misleidende cijfers heeft verstrekt, dan is hij de klos, ongeacht of hij daar kwade bedoelingen mee heeft gehad. Tenzij hij kan bewijzen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Dit laatste is nagenoeg onmogelijk omdat rechtens is uitgemaakt dat de financiële verslaglegging een collectieve verantwoordelijkheid van het (gehele) bestuur is.

Ongetwijfeld zal de jaarrekening van het betreffende jaar er slechter uit ziet dan van het voorafgaande jaar. Maar dat zegt nog niets. Het bedrijf moet wel aan tonen dat enkel de slechte bereikbaarheid verantwoordelijk is voor de tegenvallende cijfers. Anders wordt gewezen op bijvoorbeeld de slechte marktontwikkelingen. Om goed beslagen ten ijs te komen is dus onderzoek nodig.

Alles kan, maar het is niet wenselijk en ook niet zo logisch. Een forensisch onderzoek richt zich vaak op personen. Dit is een glibberig pad. Registeraccountants zijn meesters in het omkeren van administraties. Echter zij zijn meestal geen meester op juridisch gebied. Denk hier bij aan de juridische spelregels bij dit soort onderzoeken, maar ook aan de bewijsvoering. Daar zijn nu juist advocaten meester in. Samen staan ze sterk.

Uitzonderingen bevestigen de regel, maar onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet zo is. Gespecialiseerde accountants komen beter en sneller tot resultaat dan gewone accountants.

Een belangrijke component van letselschade is inkomensschade door het verlies aan arbeidsvermogen. Om de schade te kunnen bepalen wordt gekeken naar de werkelijke inkomsten zoals uitkeringen en dergelijke. Daar wordt dan tegenover gezet het inkomen bij het ongeval weggedacht.

Voor de berekening van bedrijfsschade wordt uitgegaan van de werkelijke vermogenspositie van de onderneming. Daar wordt tegenover gezet de vermogenspositie bij de schadeveroorzakende gebeurtenis weggedacht.

Inderdaad behoren de zogeheten buitengerechtelijke kosten ook tot de schade. De kosten dienen in principe te worden vergoed. Wel kan de namens de aansprakelijke optredende verzekeraar zich beroepen op redelijkheid en billijkheid.

In principe wordt er de wettelijke rente over vergoed. Het moment vanaf wanneer de teller gaat lopen, verschilt van geval tot geval.