Spring naar inhoud
Contact

Reorganisatie, hoe pakken we dat samen aan?

Een bedrijf constateert dat er sprake is van de noodzaak tot verandering van de organisatie, wat gepaard gaat met verlies van arbeidsplaatsen.

Er wordt een afspraak gemaakt met een advocaat arbeidsrecht van PlasBossinade. Tijdens dat eerste gesprek kijken we samen naar wat er exact speelt en welke juridische vraagstukken moeten worden aangepakt. Vaak is dat op arbeidsrechtelijk gebied, maar soms ook in combinatie met fiscaal recht of ondernemingsrecht.

Regels

Het bedrijf geeft aan welke keuzes in haar beleving moeten worden gemaakt en welke krimp binnen het personeel zou moeten worden bewerkstelligd. Op basis van relevante juridische wetgeving kijken we samen of de wensen van het bedrijf juridisch te realiseren zijn en welke onderbouwing daarbij hoort. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de regels met betrekking tot het verval van arbeidsplaatsen. Welke functies zijn er in de onderneming? Is er sprake van meerdere bedrijfsvestigingen? Zijn bepaalde functies, zoals dat heet, uitwisselbaar? Is er sprake van een CAO waarin iets geregeld is over dergelijke situaties?

Werknemers

Nadat deze onderwerpen besproken zijn, wordt er concreter gekeken, toegespitst op individuen en afgezet tegen de juridische regels, welke personen het betreft.

Vervolgens is de vraag of er sprake is van een Ondernemingsraad (OR), die ook het recht heeft een advies te geven over  een dergelijk voorgenomen besluit. Is dat besluit belangrijk in de zin van Wet op de Ondernemingsraden? Soms is er ook een rol weggelegd voor een personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering.

Als dat het geval is wordt een advies gevraagd. Dit advies bereiden PlasBossinade en het bedrijf samen voor, inclusief juridische onderbouwing. Zulke stukken zijn een combinatie van feitelijke uiteenzetting en juridische uiteenzetting. Daarom wordt er vaak samen aan gewerkt. 

Op het moment dat keuzes zijn gemaakt (en een eventueel adviestraject is doorlopen) zal op individueel niveau aan het personeel moeten worden meegedeeld wat de consequenties zijn van de organisatiewijziging. PlasBossinade  kan daarbij helpen met het opstellen van brieven aan de werknemers, waarin alles goed wordt uiteengezet en de relevante juridische aspecten worden meegenomen.

In beginsel ligt het voor de hand om te proberen met de werknemers tot overeenstemming te komen over beëindiging van het dienstverband, hetgeen gebeurt middels een beëindigingsovereenkomst. Het opstellen van deze overeenkomsten en eventueel de daarbij bijbehorende onderhandelingen worden door onze advocaten verricht.

Complete juridische ondersteuning

In de situatie dat er werknemers zijn die niet bereid zijn in te stemmen met een regeling in der minne, zullen de nodige juridische procedures worden gestart waarbij eerst het UWV zich daarover moet uitlaten en vervolgens, indien één van de partijen zich tegen de beslissing van het UWV verzet, de rechter. Het voeren van al deze juridische procedures, het opstellen van processtukken, bepleiten van de zaak en de complete juridische ondersteuning aan het bedrijf wordt door PlasBossinade op zich genomen.

Bovenstaand voorbeeld is een verkorte schets van een doorsnee situatie die zich vaak voordoet. Wij geven een realistisch beeld van de juridische mogelijkheden in de kwestie en een soort  plan van aanpak dat doorlopen wordt en waarin samen wordt gekeken naar de tijd die ermee gemoeid is, de werkzaamheden die moeten worden verricht en de kosten die daaraan verbonden zijn. In beginsel is alles gericht op het bewerkstelligen van een oplossing binnen de geldende juridische grenzen. Een eventuele procedure is een laatste middel dat ingezet kan worden.