Spring naar inhoud
Contact

Bouwrecht

Bouwen is gecompliceerd. Veel partijen, veel belangen. Om het bouwproces ongestoord te laten verlopen, ook bij onduidelijkheden of meningsverschillen, is naast juridische kennis in het bouwrecht ook kennis van de onderlinge verstandhoudingen en het bouwproces nodig. Die kennis hebben de bouwrechtadvocaten van PlasBossinade in ruime mate.

Kennis van uw bedrijfstak

Het juridisch gelijk is niet altijd zaligmakend. Het is voor u van groot belang dat uw bouwrechtadvocaat begrijpt dat er meerdere belangen kunnen spelen; geen vertraging, geen imagoschade, behoud van de zakelijke relaties en liquiditeitsbewaking. Allemaal aspecten die voor u van cruciaal belang kunnen zijn. PlasBossinade heeft daar oog voor.

Kennis over ketenpartners

Opdrachtgevers, GWW-, utiliteit- en woningbouw aannemers, ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars, installateurs en constructeurs, allemaal maken ze gebruik van de diensten van PlasBossinade. En jarenlange ervaring met deze ketenpartners -gecombineerd met natuurlijke nieuwsgierigheid-  heeft geleid tot technisch inzicht bij de bouwrechtadvocaten van PlasBossinade. U hoeft dus niet meer uit te leggen hoe de RAW-of Stabusystematiek in elkaar zit, wat het verschil is tussen een gat of een sparing en hoe en waarom een paal grondverdringend wordt aangebracht. Daardoor kunnen de bouwrechtadvocaten van PlasBossinade sneller ter zake komen. Ze weten graag het naadje van de kous. Wanneer de situatie het toelaat, gaan ze het liefst ter plekke met u op de bouwplaats kijken. Een probleem is immers niet van papier.

Kennis delen

U bent zoveel mogelijk gebaat bij een ongestoord bouwproces. Daarom helpt PlasBossinade u het liefst met het oplossen van problemen nog vóór ze ontstaan. Dat doen we op verschillende manieren. Door uw medewerkers te trainen problemen in de kiem te smoren, zoals bijvoorbeeld het omgaan met meerwerkverzoeken. Of door de administratieve voorwaarden van bestekken te controleren, (bouw-)vergaderingen te begeleiden of bouwmediation te faciliteren.

Kortom, een bouwrechtadvocaat van PlasBossinade werkt vaak en graag achter de schermen. Maar is een juridische procedure onvermijdelijk, dan procederen zij voor u op het scherp van de snede.

Advocaat bouwrecht

Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in bouwrecht? PlasBossinade heeft advocaten die veel kennis en ervaring hebben in bouwrecht: zij staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op om te zien wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning nodig op dit vakgebied?

neem contact op met onze specialisten

Veelgestelde juridische vragen bouw voor opdrachtgevers

Naast de omgevingsvergunning gaat u ook contracten sluiten met een aannemer en wellicht ook met een architect en/of constructeur. Onze ervaring is dat het daarbij regelmatig mis gaat of dat met specifieke situaties onvoldoende rekening is gehouden. Roep daarom advies is van een juridisch specialist.

Juridisch kan dat, door (gehele of gedeeltelijke) ontbinding of opzegging. De gevolgen hiervan kunnen echter heel verschillend uitpakken en in het slechtste geval tot hoge extra kosten leiden.

Het is belangrijk dat u de aannemer zo snel mogelijk (schriftelijk) laat weten dat hij in gebreke is en de aannemer een nadere (redelijke) termijn stelt waarbinnen het werk moet zijn voltooid. Wanneer de aannemer dat binnen die termijn niet doet, is hij schadeplichtig en kunt u eventueel het werk op zijn kosten door een andere aannemer laten voltooien.

In de bouw is het gebruikelijk om aan overschrijding van de bouwtijd een boete te koppelen. Wanneer het boetebedrag juist is vastgesteld, is dat voor de aannemer een prikkel tot nakoming en tegelijk voor de opdrachtgever een vergoeding voor de ontstane schade. Dat biedt weliswaar geen 100% zekerheid, maar is een belangrijk eerste begin.

De wettelijke regels schrijven voor dat de aannemer meerwerk/prijsverhogingen tijdig moet melden. Een te late melding kan soms al voldoende reden zijn om niet te hoeven betalen. Daarnaast kan van belang zijn of er daadwerkelijk meer is gedaan en in hoeverre u van de extra werkzaamheden profiteert. De aannemer zal zijn claim in ieder geval moeten specificeren.

U kunt allereerst de aannemer in kennis stellen van uw vermoeden en om een goede uitleg vragen. Wanneer dat geen soulaas biedt, kunt u een deskundige inschakelen. Het is wel belangrijk dat u in dit soort gevallen snel handelt.

Er is geen regel die u ertoe dwingt om voor de start van het werk een voorschot te betalen.

Er ligt inderdaad een (dringend) advies om alle gebouwen beter bestand te maken tegen aardbevingen. Wat er precies moet gebeuren ligt aan de locatie en de staat van het gebouw. U kunt een aannemer of constructeur inschakelen om daarover meer te weten te komen. Afhankelijk van de situatie kunnen de extra kosten bij de NAM worden geclaimd.

Veelgestelde juridische vragen bouw voor aannemers

Wanneer de afgesproken betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever rente verschuldigd. Het is verstandig om de opdrachtgever aan te manen tot betaling. Duurt het desondanks te lang, dan is een goede (juridische) incassobrief vaak een verstandige vervolgstap.

Binnen redelijke grenzen mag de opdrachtgever van u verwachten dat niet al te ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Om discussies achteraf te voorkomen doet u er wel goed aan om de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) te informeren over de financiële gevolgen daarvan. Wanneer één en ander leidt tot een langere bouwtijd moet u de opdrachtgever zeker informeren.

U kunt ermee beginnen om de opdrachtgever er op te wijzen dat diens te late beslissingen leiden tot stagnatie. Wanneer dat niet helpt én het werk dreigt echt stil te vallen, moet u de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen. Afhankelijk van de situatie kunt u uw werkzaamheden tijdelijk stil leggen en/of meerkosten claimen.

Dit kan in principe alleen in de situatie dat de opdrachtgever zodanig tekort schiet in zijn verplichtingen dat van u niet verwacht mag worden dat u nog verder blijft gaan. U moet dan wel de opdrachtgever eerst in gebreke stellen. Het tekortschieten van de opdrachtgever moet zodanig ernstig zijn dat dit de beëindiging rechtvaardigt.

De verantwoordelijkheid voor het aardbevingbestendig bouwen ligt in beginsel bij de eigenaar (of eventueel gebruiker) van het pand. Dat geldt ook voor de kosten. Als deskundig aannemer wordt vaak wel van u verwacht dat u uw opdrachtgever erop wijst dat rekening moet worden gehouden met aardbevingbestendig bouwen.